Afbeeldingsresultaat voor doss audio

Gebruikersvoorwaarden

Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken. Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door dossaudio.com in overeenstemming met de voorwaarden van het privacy beleid van dossaudio.com.

Licentie voor gebruik van de website

Tenzij anders vermeld, bezitten dossaudio.com en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag bekijken, downloaden (alleen voor cachedoeleinden) en pagina’s, gebruikershandleidingen of andere productinformatie van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de onderstaande beperkingen en elders in deze Algemene voorwaarden.

Je moet niet:

  • Publiceer materiaal van deze website (inclusief herpublicatie op een andere website) of verkoop, huur of sublicentie materiaal van de website
  • Materiaal van de website in het openbaar weergeven
  • Reproduceer, dupliceer, kopieer of exploiteer op deze website materiaal voor commerciële doeleinden
  • Bewerk of verander anders materiaal op de website
  • Materiaal van deze website herdistribueren, behalve inhoud die specifiek en expliciet beschikbaar is gemaakt voor rood

Onacceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast; of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten. U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit, of andere schadelijke software. U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief, zonder beperking, schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dossaudio.com. U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie. U mag deze website niet gebruiken voor doeleinden in verband met marketing zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dossaudio.com.

Gebruikersinhoud

In deze Voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en audiovisueel materiaal) dat u naar deze website verzendt, voor welk doel dan ook. U verleent aan dossaudio.com een ​​wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ook aan dossaudio.com het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op deze rechten. Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen u of dossaudio.com of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving) . U dient geen gebruikersinhoud in te dienen op de website die het voorwerp is of is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of vergelijkbare klacht. dossaudio.com behoudt zich het recht voor om materiaal dat is ingediend op deze website of opgeslagen op dossaudio.com’s servers te bewerken of te verwijderen, of gehost of gepubliceerd op deze website. Niettegenstaande de rechten van dossaudio.com op grond van deze Algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, is dossaudio.com niet verplicht toezicht uit te oefenen op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, deze website.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals ze is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties. Dossaudio.com geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website. Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande alinea, geeft dossaudio.com geen garantie dat:

  • Deze website is constant beschikbaar, of is überhaupt beschikbaar
  • De informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Dossaudio.com is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van het contractrecht, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, het gebruik van of anderszins in verband met deze website:

  • Voor zover de website gratis wordt aangeboden voor enig direct verlies
  • Voor elke indirecte, speciale of gevolgschade
  • Voor verlies van zaken, inkomsten, inkomsten, winst, verwachte besparingen, contracten, zakelijke relaties, reputatie, goodwill of verlies of beschadiging van informatie of gegevens

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als dossaudio.com uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het potentiële verlies.

copyright 2024 DOSS AUDIO products | sitemap | doss audio is een merk van check-electronics